Kontrola finansowa jest procesem kontroli mającym za zadanie sprawdzenie finansów publicznych. Podejmowana jest ona przez państwo w celu wykazania zgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a obowiązującym.

Cele kontroli finansowej

Kontrola finansowa umożliwia osiągnięcie następujących celów:
– prowadzenie uporządkowane i skutecznej firmy,
– odpowiedzialne wykonywanie obowiązków,
– prowadzenie firmy zgodnie z prawem,
– ochrona zasobów przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Czynności wchodzące w skład kontroli finansowej

Na kontrolę składają się następujące czynności:
– ustalenie działań i ich wyników,
– porównanie stanu rzeczywistego z obowiązującym,
– wykrycie niezgodności oraz ich przyczyn.

Kryteria kontroli finansowej

Kontrola finansowa wyróżniona jest następującymi kryteriami:
– prawem, które jest pospolitym kryterium. Kontrolerzy muszą znać i dobrze interpretować prawo, by prawidłowo przeprowadzić kontrolę finansową,
– planem, który musi być sporządzony w sposób szczegółowy,
– gospodarnością, którą inaczej nazywa się działaniem racjonalnym. Kryterium to łączy ze sobą wszystkie elementy w jedną całość.

Rodzaje kontroli finansowej

Kontrole finansową podzielić można na trzy etapy, którymi są:
– kontrola wstępna – zrealizowana w prawidłowy sposób pozwoli uchronić przedsiębiorstwo przed niepotrzebnymi kosztami oraz nadużyciami. Kontrola ta skupia się na przeanalizowaniu projektów oraz sprawdzeniu ich pod kątem prawnym.
Rodzaj ten kontroli jest ważny podczas przyjmowania nowych pracowników na różnego rodzaju stanowiska. Wstępna kontrola skupia się na dochodach uzyskanych przez firmę, które wykazać trzeba w konkretnych kwotach oraz terminach,
– kontrola bieżąca – obiera sobie za cel weryfikację poprawności działania poszczególnych komórek firmy, które wpływają na jej majątek. Stan majątku musi być dokładnie przeanalizowany by wykluczyć ewentualne nadwyżki jaki niedobory doprowadzające do problemów w działaniu firmy.
Podczas tego rodzaju kontroli sprawdzana jest terminowość rozliczania się z zaliczek przez pracowników oraz stan ich wyposażenia jakim jest odzież ochronna i środki higieniczne,
– kontrola następna – ma za zadanie zbadać czynności, które zostały już odbyte wraz z dokumentami je opisującymi. Etap ten pozwoli na sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo działa prawidłowo według przepisów prawnych.
Na tym etapie sprawdza się skutki odchylenia od norm oraz sytuacje, które wpłynęły na straty w majątku. Głównym celem tej kontroli jest zarządzenie konkretnych działań, które zapobiegną powstawaniu zaburzeń i odstępstw.